Atbalsta personāls

Kur saņemt palīdzību problēmsituāciju gadījumos? Lasi šeit!

Izglītības psihologs

Lana Turka izglītības psihologs

palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt un novērst problēmas, kuras rada traucējumus mācību procesā.

Darbības jomas:

 • palīdz atrast skolotājiem un vecākiem efektīvākās un veselīgākās metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;
 • rosina izprast, kā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un uzvedība;
 • veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību.

Izpētes darba virzieni:

 • mācību iemaņas;
 • mācīšanās spējas;
 • personības attīstība;
 • emocionālais stāvoklis;
 • sociālās iemaņas;
 • mācību vide un skolas psiholoģiskais mikroklimats.

Problēmu gadījumos:

 • saskarsmes iemaņu attīstīšana;
 • atbalsts vecākiem un skolotājiem darbā ar bērniem, kuriem ir uzmanības un uzvedības traucējumi;
 • psiholoģiskais atbalsts skolai un ģimenei krīzes situācijās.

Skolas psihologa darba laiks

Cieceres ielā 6

Pirmdiena 8.00 – 12.00

Otrdiena 9.00 – 15.00

Ceturtdiena  8.00 – 12.00

Piektdiena  8.00 – 12.00

J.Rozentāla ielā 19 

Pirmdiena 12.00 – 16.00

Trešdiena 8.00 – 16.00

Ceturtdiena 12.00-16.00

Piektdiena 12.00-14.00

Elektroniskās saziņas iespējas izmantojot e-klasi

Sociālais pedagogs

Teodora Grīnberga sociālais pedagogs

palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā un savstarpējās attiecībās.

   Darbības jomas:

 • problēmu un konfliktsituāciju izvērtēšana un palīdzība to risināšanā;
 • skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējo sadarbības iespēju sekmēšana;
 • skolēna kavējumu kontrole;
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
 • Saldus novada pagastu skolēnu pārvadājumu pārraudzība.

Sadarbība ar:

 • skolas administrāciju;
 • skolas psihologu;
 • klašu audzinātājiem;
 • mācību priekšmetu skolotājiem;
 • medicīnas personālu;
 • nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

J.Rozentāla ielā 19 

Pirmdiena  8.00 – 16.00

Otrdiena  8.00 – 16.00

Ceturtdiena  9.00 – 16.00

Piektdiena  8.00 – 15.00

 

Gunta Spalva sociālais pedagogs

Cieceres ielā 6

Pirmdiena 9.00 – 15.00

Otrdiena 8.00 – 14.00

Trešdiena 9.00-15.00

Ceturtdiena 8.00-14.00

Piektdiena 8.00-14.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiks  pēc iepriekšējas  vienošanās  e-klasē

    

Logopēds

Agnese Bagātā logopēds

strādā ar bērniem, kuriem ir rakstu un runas traucējumi –  grūtības apgūt lasītprasmi, rakstītprasmi un veikt matemātiskas darbības.

  Darbības jomas:

 • veic runas un valodas traucējumu diagnostiku, korekciju un profilaksi (primāro, sekundāro, terciāro);
 • sagatavo runas un valodas izpētes atzinumus Liepājas pilsētas un Valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai;
 • sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību diagnosticējošajos pārbaudes darbos 3. un 6.klasē izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
 • sadarbojas ar skolas pedagogiem un atbalsta personālu;
 • sniedz konsultācijas vecākiem.

 

Elektroniskās saziņas iespējas izmantojot e-klasi

Skolas bibliotekāres

Skolas bibliotekāres

organizē bibliotēkas darbību, papildinot fondu ar mācību grāmatām, darba burtnīcām, daiļliteratūru un periodiskiem izdevumiem.  Veido bibliotekārās stundas, rosina lasītprasmi un interesi par jaunākajām grāmatām.

Bibliotēka atvērta:

Cieceres ielā 6

Gunta Dravniece

Pirmdiena  8.00 – 14.00

Otrdiena  8.00 – 15.00

Trešdiena  8.00 – 15.00

Ceturtdiena  8.00 – 15.00

Piektdiena  8.00 – 14.30

 

J. Rozentāla ielā 19

Sanita Spriesle

Pirmdiena   8.30 – 13.00

Otrdiena 8.30 – 13.30

Trešdiena  8.30 – 13.00

Ceturtdiena 8.30 – 13.30

Piektdiena  8.30 – 13.30

Skolas medmāsas

Skolas medmāsas

rūpējas par skolēnu un darbinieku profilaktiskās veselības aprūpes nodrošināšana un pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu. Seko higiēnas normu prasību ievērošanai skolās un jauniešu mītnē. Uzrauga ēdināšanas kvalitāti.

Lita Kaudze

Pieņemšanas laiks:

Cieceres ielā 6

Pirmdiena  8.00 – 16.00

Otrdiena  8.00 – 16.00

Trešdiena  8.00 – 16.00

Ceturtdiena  8.00 – 16.00

Piektdiena  8.00 – 16.00

     Saziņas iespējas: 29734914

Teiksma Alfereva

Pieņemšanas laiks:

J.Rozentāla ielā 19

Pirmdiena  8.00 – 16.00

Otrdiena  8.00 – 16.00

Trešdiena  8.00 – 16.00

Ceturtdiena  8.00 – 16.00

Piektdiena  8.00 – 16.00

Saziņas iespējas: 29170756

Projektu koordinatores

Projektu koordinatores

Plāno, sagatavo un īsteno Latvijas un Eiropas Savienības finansēto programmu projektus. Koordinē projektu norisi gadījumos, ja  projekta īstenošanā iesaistītas vairākas organizācijas. Plāno un kontrolē  finanšu un darba resursu plūsmas. Nodrošina starptautiskās sadarbības saraksti un piedalās starptautisko projektu dokumentu tehniskajā sagatavošanā. Uzrauga un kontrolē projektu izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam un budžetam. Sadarbojas ar darbiniekiem, skolēniem un vecākiem. Informē sabiedrību par skolas īstenotajiem projektiem.

 

Lana Radčenko

Starptautiskie projekti

Saziņas iespējas: projekti.saldusvsk@inbox.lv

 

Sandra Daktere

Novada un Valsts mēroga projekti

Saziņas iespējas: sandra.daktere@inbox.lv