Atbalsta personāls

Kur saņemt palīdzību problēmsituāciju gadījumos? Lasi šeit!

Kārtība par sadarbību bērna problēmu risināšanā Saldus vidusskolā

Izglītības psihologs

Lana Turka izglītības psihologs

palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt un novērst problēmas, kuras rada traucējumus mācību procesā.

Darbības jomas:

 • palīdz atrast skolotājiem un vecākiem efektīvākās un veselīgākās metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;
 • rosina izprast, kā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un uzvedība;
 • veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību.

Izpētes darba virzieni:

 • mācību iemaņas;
 • mācīšanās spējas;
 • personības attīstība;
 • emocionālais stāvoklis;
 • sociālās iemaņas;
 • mācību vide un skolas psiholoģiskais mikroklimats.

Problēmu gadījumos:

 • saskarsmes iemaņu attīstīšana;
 • atbalsts vecākiem un skolotājiem darbā ar bērniem, kuriem ir uzmanības un uzvedības traucējumi;
 • psiholoģiskais atbalsts skolai un ģimenei krīzes situācijās.

Skolas psihologa darba laiks

Cieceres ielā 6

Pirmdiena 12.30-15.30

Ceturtdiena  8.00 – 12.00

J.Rozentāla ielā 19 

Pirmdiena 8.00 – 9.00 vecākiem

Otrdiena 13.30-16.00

Ceturtdiena 12.00-16.00

Piektdiena 8.00- 15.30

Elektroniskās saziņas iespējas izmantojot e-klasi

Sociālais pedagogs

Teodora Grīnberga sociālais pedagogs

palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā un savstarpējās attiecībās.

   Darbības jomas:

 • problēmu un konfliktsituāciju izvērtēšana un palīdzība to risināšanā;
 • skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējo sadarbības iespēju sekmēšana;
 • skolēna kavējumu kontrole;
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
 • Saldus novada pagastu skolēnu pārvadājumu pārraudzība.

Sadarbība ar:

 • skolas administrāciju;
 • skolas psihologu;
 • klašu audzinātājiem;
 • mācību priekšmetu skolotājiem;
 • medicīnas personālu;
 • nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

J.Rozentāla ielā 19 

Pirmdiena  8.00 – 16.00

Otrdiena  8.00 – 16.00

Trešdiena 8.00-16.00

Ceturtdiena  8.00 – 16.00

Piektdiena  8.00 – 15.00

Vecāku pieņemšana Pirmdienās, trešdienās  no 8.00 – 9.00

Gunta Spalva sociālais pedagogs

Cieceres ielā 6

Pirmdiena 8.00 – 13.00

Otrdiena 10.00 – 14.00

Trešdiena 9.00-14.00

Ceturtdiena 10.00-14.00

Piektdiena 9.00-11.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiks  pēc iepriekšējas  vienošanās  e-klasē

    

Speciālais pedagogs

Vita Grīsle-Akopjana speciālais pedagogs

Speciālās izglītības pedagogs Saldus vidusskolā konsultē un sniedz atbalstu skolēnam, ja

 • grūtības sagādā kāds no mācību priekšmetiem
 • uztraucies pārbaudes darbos un tādēļ iegūsti zemākus vērtējumus
 • pildot pārbaudes darbus nepieciešams ilgāks laiks
 • nav intereses par mācībām
 • grūti izlasīt, uztvert un saprast tekstu
 • un vienkārši, ja – “ VISS IR SLIKTI”

Atnāc pie speciālās izglītības pedagoga (419.kab.) Sarunāsim, sapratīsim, izdomāsim KOPĀ!

Konsultē un sniedz atbalstu skolēnu vecākiem, ja

 • ir uztraukums par bērna sekmēm un uzvedību
 • nepieciešama palīdzība sadarbībā ar kādu no skolas skolotājiem vai skolas speciālistiem
 • nepieciešama palīdzība bērnam iekļauties, adaptēties klasē, skolā
 • grūtības saprast, kā tieši varat palīdzēt savam bērnam mācībās
 • jūsu bērnam ir konstatēti kādi attīstības traucējumi vai grūtības
 • nepieciešama saruna, lai izprastu vai nepieciešama, vai nē papildus atbalsta pasākumi kādā jomā
 • iepazīstināšana ar individuālo plānu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem

Individuāla konsultācija, saruna pēc iepriekšējas vienošanās e-klasē.

Konsultē un sniedz atbalstu pedagogiem, ja

 • skolēns ir nesekmīgs kādā no mācību priekšmetiem
 • pedagogam ir šaubas vai neizpratne par skolēna pozitīvas izaugsmes dinamikas neesamību vai uzvedības problēmām
 • nepieciešama skolēna uzvedības, mācīšanās veida novērošana mācību stundā
 • nepieciešama palīdzība sarunā ar skolēna vecākiem
 • skolēniem ar mācīšanās traucējumiem nepieciešama īpaša palīdzība. Piemēram, pārbaudes darbu rakstīšana vai kāda darba izpildīšana speciālās izglītības pedagoga klātbūtnē
 • nepieciešams sastādīt individuālo plānu bērniem ar mācīšanās traucējumiem

Speciālās izglītības pedagogs sadarbojas ar skolas atbalsta personāla speciālistiem un skolas administrāciju.

Logopēds

Agnese Bagātā logopēds

strādā ar bērniem, kuriem ir rakstu un runas traucējumi –  grūtības apgūt lasītprasmi, rakstītprasmi un veikt matemātiskas darbības.

  Darbības jomas:

 • veic runas un valodas traucējumu diagnostiku, korekciju un profilaksi (primāro, sekundāro, terciāro);
 • sagatavo runas un valodas izpētes atzinumus Liepājas pilsētas un Valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai;
 • sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību diagnosticējošajos pārbaudes darbos 3. un 6.klasē izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
 • sadarbojas ar skolas pedagogiem un atbalsta personālu;
 • sniedz konsultācijas vecākiem.

Pirmdiena   7.40 – 8.20; 10.10 – 15.40

Otrdiena  7.40 – 8.20; 9.20 – 14.50

Trešdiena 7.40 – 8.20; 10.10 – 14.50

 Ceturtdiena 7.40 – 8.20; 10.10 – 14.50

Piektdiena 10.00 – 14.50

Elektroniskās saziņas iespējas izmantojot e-klasi

Skolas bibliotekāres

Skolas bibliotekāres

organizē bibliotēkas darbību, papildinot fondu ar mācību grāmatām, darba burtnīcām, daiļliteratūru un periodiskiem izdevumiem.  Veido bibliotekārās stundas, rosina lasītprasmi un interesi par jaunākajām grāmatām.

Bibliotēka atvērta:

Cieceres ielā 6

Gunta Dravniece

Pirmdiena  8.00 – 14.00

Otrdiena  8.00 – 15.00

Trešdiena  8.00 – 15.00

Ceturtdiena  8.00 – 15.00

Piektdiena  8.00 – 14.30

 

J. Rozentāla ielā 19

Sanita Spriesle

Pirmdiena   8.30 – 13.00

Otrdiena 8.30 – 13.30

Trešdiena  8.30 – 13.00

Ceturtdiena 8.30 – 13.30

Piektdiena  8.30 – 13.30

Skolas medmāsas

Skolas medmāsas

rūpējas par skolēnu un darbinieku profilaktiskās veselības aprūpes nodrošināšana un pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu. Seko higiēnas normu prasību ievērošanai skolās un jauniešu mītnē. Uzrauga ēdināšanas kvalitāti.

Lita Kaudze

Pieņemšanas laiks no 01.02.2023 :

Cieceres ielā 6

Pirmdiena  8.00 – 14.00

Otrdiena  8.00 – 14.00

Trešdiena  8.00 – 14.00

Ceturtdiena  8.00 – 13.00

Piektdiena  8.00 – 13.00

     Saziņas iespējas: 29734914

Teiksma Alfereva

Pieņemšanas laiks no 01.02.2023 :

J.Rozentāla ielā 19

Pirmdiena  8.00 – 16.00

Otrdiena  8.00 – 14.00

Trešdiena  8.00 – 14.00

Ceturtdiena  8.00 – 14.00

Piektdiena  8.00 – 14.00

Saziņas iespējas: 29170756

Projektu koordinatores

Projektu koordinatores

Plāno, sagatavo un īsteno Latvijas un Eiropas Savienības finansēto programmu projektus. Koordinē projektu norisi gadījumos, ja  projekta īstenošanā iesaistītas vairākas organizācijas. Plāno un kontrolē  finanšu un darba resursu plūsmas. Nodrošina starptautiskās sadarbības saraksti un piedalās starptautisko projektu dokumentu tehniskajā sagatavošanā. Uzrauga un kontrolē projektu izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam un budžetam. Sadarbojas ar darbiniekiem, skolēniem un vecākiem. Informē sabiedrību par skolas īstenotajiem projektiem.

 

Lana Radčenko

Starptautiskie projekti

Saziņas iespējas: projekti.saldusvsk@inbox.lv

 

Sandra Daktere

Novada un Valsts mēroga projekti

Saziņas iespējas: sandra.daktere@inbox.lv