Prātnieku laboratorija

izgatavotie mini golfi

Latvijas Universitātes izbraukuma nodarbības notika Saldus vidusskolas  8. klašu skolēniem septembrī un oktobrī.  Darbības īstenošanas formas – mācību programma, kuru veido moduļu sistēma, viena moduļa ilgums 120 minūtes, kopā 12 nodarbības.  Skolēni dalījās divās grupās un vienā dienā katrai grupai notika 2 nodarbības. Prātnieku laboratorija ir interešu izglītības programma, kuras mērķis ir atbilstoši skolēnu dažādām mācīšanās vajadzībām, attīstīt skolēniem dažādus domāšanas veidus, tai skaitā zinātniskās un inženiertehniskās domāšanas veidus un padziļināt dabaszinātņu un  matemātikas zināšanas un prasmes.  Galvenie uzdevumi bija: strādājot gan individuāli, gan komandā lietot zinātnisko vai inženiertehnisko domāšanas veidu, lietot  stratēģijas un algoritmus; apgūt eksperimentālās prasmes laboratorijā, darbā ar dažāda veida materiāliem; attīstīt neatlaidību patstāvīgu uzdevumu veikšanā; pārvaldīt ideju radīšanas tehnikas. Nodarbību saturs: 1) C vitamīns – veicot eksperimentu, skolēni noteica C vitamīna daudzumu augļos un dārzeņos, izmantojot iegūtos datus. 2) Liftu problēma – izpildot matemātiskās modelēšanas soļus var atrisināt reālu problēmu. Lai varētu iegūt problēmas risinājumu, jāizvērtē situācija, jāizdara pieņēmumi, un tie jāprot pamatot. 3) Pētījuma plānošana un realizēšana – sāls un citas vielas ir viens no faktoriem, kas ietekmē to, cik ilgi  notiek ķīmiska reakcija. Veicot eksperimentus, skolēni noskaidroja kā šīs vielas  ietekmē reakcijas norises laiku. Skolēni paši fiksē eksperimentā iegūtos datus un tos attēloja  grafiski. 4) Mini golfs – tika apskatīta reāla situācija un plānots kā var izveidot  prototipu – mini golfa laukuma modeli.  Lai izveidotu maketu jāievēro inženiertehniskās domāšanas cikls. Skolēni izveidoja  un izvērtēja minigolfa maketus, veicot to pilnveidi un uzlabojumus.

Nodarbības bija ļoti interesantas, bet arī nācās pielietot visas savas zināšanas, lai spētu pēc apraksta precīzi izpildīt eksperimentus, izprastu un spētu atrast labāko risinājumu sava eksperimenta veidošanai un spēja izmantot dabaszinātnes un matemātiku sava darba izpildei.

 

Projekta vadītāja Sandra Daktere

ESF projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) Nr. 8. 3. 4. 0/16/I/001 ietvaros biedrība “Pīlādžoga” īsteno jauniešu iniciatīvu projektu “Esi piederīgs un aktīvs!”. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar PuMPuRS un Saldus novada pašvaldību .